Confirm?

Do you really want to perform this action?

AGENCY LIFE S.R.O., IČ: 05382921, with its registered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, file number C 293357.

The current version of the General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”) is available at the Internet address www.badogo.cz. Trades, related transactions and all other activities carried out through the barter web platform available at the internet address www.badogo.cz are governed by these Business Conditions and deviations from these Business Conditions are not permitted.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Společnost AGENCY LIFE S.R.O., IČ: 05382921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 293357 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem barterové webové platformy dostupné na internetové doméně www.badogo.cz (dále jen „Webová platforma“).

1.2. Webová platforma je souborem programových prostředků, umístěných na internetové doméně www.badogo.cz, které umožňují registrovaným fyzickým a právnickým osobám (dále jen „Uživatelé“) využívat přístupu k virtuálnímu prostoru pro směnu zboží a služeb a využívat související produkty vytvořené Poskytovatelem umístěné na Webové platformě. Poskytovatel zpřístupňuje Uživateli prostor na Webové platformě, v jehož rámci je Uživatel oprávněn umisťovat za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami nabídku zboží a služeb, směňovat nabízené zboží a služby s jinými Uživateli, využívat služby topování nabídky zboží a služeb (dále jen „Služba topování“), nabývat od Poskytovatele Vnitřní kredity (dále jen „Služba prodej a nákup Vnitřních kreditů“) a komunikovat s jinými Uživateli (dále společně jen „Služby“).

1.3. Poskytovatel na Webové platformě nesměňuje vlastní zboží či služby ani vlastním jménem zboží či služby jednotlivých Uživatelů.

1.4. Nabídka zboží a služeb zveřejněná Uživatelem na Webové platformě není nabídkou k uzavření smlouvy. Jedná se pouze o výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy.

1.5. Vzájemná práva a povinnosti a smluvní vztahy vzniklé mezi Uživateli v souvislosti s užíváním Služeb se řídí ustanovením § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Předmětem směnné smlouvy uzavřené mezi Uživateli je vzájemný závazek převést na druhou smluvní stranu vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé smluvní strany převést vlastnické právo k jiné věci. Podmínky směnné smlouvy, zejména její předmět, si určují samostatně jednotlivý Uživatelé, jako smluvní strany konkrétní směnné smlouvy.

1.6. Tyto Obchodní podmínky stanovují pravidla používání Webové platformy, slouží k vymezení práv a povinností Poskytovatele a Uživatelů a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem v elektronické podobě v okamžiku dokončení registrace Uživatele.

1.7. Nedílnou součást těchto Obchodních podmínek tvoří „Ceník služeb Webové platformy“ a „Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů“ a „Informace o používání cookies“.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1. Poskytovatel

2.1.1. Poskytovatelem je společnost AGENCY LIFE S.R.O., IČ: 05382921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 293357

2.2. Uživatel

2.2.1. Uživatelem je každá fyzická a právnická osoba, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami provedla registrace

2.3. Webová platforma

2.3.1. Webovou platformou se rozumí soubor programových prostředků, umístěných na internetové doméně www.badogo.cz, umožňujících využití Služeb Poskytovatele.

2.4. Vnitřní kredity

2.4.1. Vnitřními kredity se rozumí tzv. badogy, které slouží jako protihodnota v procesu směny zboží a služeb v rámci Webové platformy.

2.5. Služby

2.5.1. Službami se rozumí poskytování přístupu k Webové platformě a na ní umístěným produktům a aplikacím Poskytovatele. 

2.6. Služba topování 

2.6.1. Službou topování se rozumí zajištění přednostního zobrazení zboží či služby Uživatele v rámci nabídky zboží a služeb na Webové platformě, a to ve dvou režimech: – topování na hlavní straně, – topování v jednotlivých kategoriích. 

2.7. Služba prodej a nákup Vnitřních kreditů 

2.7.1. Službou prodej a nákup Vnitřních kreditů se rozumí činnost Poskytovatele, spočívající v prodeji Vnitřních kreditů Uživatelům a nákupu Vnitřních kreditů od Uživatelů. Právo na poskytování Služby prodej a nákup Vnitřních kreditů, včetně práva poskytování této služby kdykoli ukončit či přerušit, si vyhrazuje Poskytovatel a tento si rovněž vyhrazuje právo na stanovení hodnoty Vnitřního kreditu, a to i v rozdílných hodnotách pro jeho nákup a prodej. Aktuální výše hodnoty Vnitřního kreditu bude vždy uvedena v Ceníku služeb Webové platformy. 

2.8. Užívání Služeb 

2.8.1. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na Webové platformě. 

 

 1. REGISTRACE UŽIVATELE 

3.1. „Registrace“ – Podmínkou pro využívání Služeb je provedení registrace Uživatele na Webové platformě. 

3.2. „Registrační formulář“ – Registrace se provádí prostřednictvím interaktivního registračního formuláře a je dokončena jeho odesláním. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let. 

3.3. „Registrační údaje“ – Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné registraci dokončit a užívat Služby Webové platformy. 

3.4. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoliv doplnit, změnit či upravit, vyjma údajů obsahujících uživatelské jméno a vlastní jméno a příjmení či obchodní firmu Uživatele, s výjimkou případů, kdy ke změně těchto údajů dojde prostřednictvím příslušných orgánů veřejné moci a Poskytovateli bude předložen originál či kopie listiny, takovou skutečnost osvědčující. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 

3.5. Uživatel se zavazuje provést aktualizaci registračních údajů při každé jejich změně. 

3.6. Poskytovatel je v případě pochybností o správnosti uvedených údajů oprávněn požadovat po Uživateli prokázání správnosti a/nebo aktualizaci těchto údajů. Nedojde-li k ověření správnosti údajů ze strany Uživatele, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zrušit. 

3.7. „Vznik smluvního vztahu“ – Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Obchodními podmínkami. 

3.8. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Poskytovatel se zavazuje obstarat pro Uživatele na jeho účet vlastním jménem směnuj zboží a služeb a Uživatel se zavazuje za to zaplatit Poskytovateli odměnu. 

3.9. „Uživatelský účet“ – Úspěšným dokončením registrace je Uživateli založen uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje parametry Užívání Služeb (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, nastavení Služeb, apod.) 

3.10. Každá fyzická či právnická osoba je oprávněna vytvořit pouze jeden uživatelský účet. Zjistí-li Poskytovatel, že jedna a tatáž osoba l užívá více uživatelských účtů souběžně, je oprávněn dle svého uvážení: zrušit jen některý/é uživatelské účty Uživatele nebo všechny uživatelské účty Uživatele. 

3.11. Uživatelský účet nelze převést na jinou osobu, zastavit ani s ním jiným obdobným způsobem disponovat. 

3.12. Poskytovatel neodpovídá a nezaručuje úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu uživatelského účtu a v něm zveřejněných údajů. 

3.13. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nepravdivého, neúplného či neaktuálního obsahu uživatelského účtu. 

3.14. „Uživatelské jméno“ – Jméno, které Uživatel uvede při registraci jako své uživatelské jméno je Poskytovatel oprávněn zveřejnit ve spojitosti s jakýmkoliv obsahem poskytnutým příslušným Uživatelem. 

3.15. Za účelem zajištění transparentnosti provozování Webové platformy a ochrany práv Uživatelů, Poskytovatel vyžaduje, aby Uživatel na Webové platformě vystupoval vůči Poskytovateli také pod svým vlastním jménem a příjmením či obchodní firmou. 

3.16. „Rozšíření údajů“ – Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah pro registraci požadovaných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších osobních údajů nemohou být Služby využívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů. 

3.17. „Nakládání s údaji“ – Veškeré údaje o osobě Uživatele Poskytovatel ukládá na zabezpečeném serveru. Tyto údaje jsou zveřejňovány na Webové platformě v rozsahu dle nastavení Uživatele v jeho uživatelském účtu a slouží pouze k zajištění Užívání Služeb. 

3.18. „Zrušení uživatelského účtu Uživatelem“ – Uživatel je oprávněn písemně požádat o zrušení jeho uživatelského účtu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 

 

 1. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI 

4.1. Před započetím užívání Služeb je Uživatel povinen důkladně se seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek. Pokud Uživatel nesouhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb. 

4.2. Udělení výslovného souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a Užívání Služeb. Skutečnost, že se Uživatel se zněním Obchodních podmínek fakticky neseznámil, nemůže jít k tíži Poskytovatele. 

 

 1. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE 

5.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že: 

5.1.1. Je-li fyzickou osobou, dosáhl věku 18 let a je plně svéprávný; 

5.1.2. Je-li právnickou osobou zapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, má osobu oprávněnou za ni právně jednat; 

5.1.3. Veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správné; 

5.1.4. Používáním Služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami nedojde k porušení právního řádu České republiky a státu, ve kterém se Uživatel nachází; 

5.1.5. Nese osobní odpovědnost za důsledky svého jednání v souvislosti s Užíváním Služeb; 

5.1.6. Nebude Služby používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či státu v němž se Uživatel nachází, těmito Obchodními podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet; 

5.1.7. Před zahájením užívání Služeb se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, těmto Obchodním podmínkám zcela porozuměl a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí; 

5.1.8. Je si vědom možnosti dočasné či úplné ztráty přístupu k Webové platformě. 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

6.1. Při využívání Webové platformy je Uživatel povinen řídit se těmito Obchodními podmínkami, platnými právními předpisy České republiky a státu, ve kterém se Uživatel nachází a dobrými mravy. 

6.2. Uživatel je povinen uvádět úplné a pravdivé informace o své osobě a nabízeném zboží či službě. Informace nesmí být zavádějící či klamavé. Zároveň je Uživatel povinen poskytovat pouze takové informace, které nejsou v rozporu těmito Obchodními podmínkami, platnými právními předpisy České republiky a státu, ve kterém se Uživatel nachází a dobrými mravy. Poruší-li Uživatel tuto svou povinnost nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu tímto porušením způsobenou. 

6.3. Uživatel je povinen užívat Webovou platformu a Služby pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. 

6.4. Uživatel užívá Webovou platformu na vlastní odpovědnost a je povinen před uzavřením obchodu s jiným Uživatelem pečlivě ověřit jeho identitu a zvážit důvěryhodnost jiného Uživatele jako smluvního partnera. 

6.5. Uživatel nese odpovědnost za každou jednotlivou sjednanou smlouvu. Sjednání smluvních podmínek je plně v dispozici Uživatelů. 

6.6. Náklady spojené s dodáním zboží, které je předmětem každé jednotlivé smlouvy sjednané mezi Uživateli dle těchto Obchodních podmínek, včetně dopravy, cla a veškerých dalších poplatků, nesou jednotliví Uživatelé, jako smluvní strany takto sjednané smlouvy a tito odpovídají také za jejich úhradu. 

6.7. Uživatel se zavazuje, že nebude Webovou platformu využívat k nelegálním transakcím a podvodům. 

6.8. Uživatel je povinen mít ve svém Uživatelském účtu zveřejněny vždy aktuální a pravdivé údaje a rovněž je Uživatel povinen mít ve svém Uživatelském účtu uvedenou platnou e-mailovou adresu. 

6.9. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat tyto údaje třetím osobám. 

6.10. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem manipulovat s Webovou platformou, zejména způsobem, kterým by poškodil funkčnost Webové platformy či získal neoprávněnou výhodu oproti jiným Uživatelům. 

6.11. Uživatel není oprávněn zveřejňovat, shromažďovat, uchovávat ani jinak zpracovávat osobní údaje jiných Uživatelů. 

6.12. Uživatel je povinen v rámci užívání Služeb a jakékoliv komunikace na Webové platformě dodržovat pravidla slušného chování a zdržet se používání vulgárních výrazů, urážek, výhružek, napadání, provokativních výrazů vyzývajících k rasové, politické a jiné nenávisti a nesnášenlivosti. Poskytovatel je v případě, že Uživatel tuto svou povinnost poruší, oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele. 

6.13. Uživatel není v souvislosti s Užíváním služeb oprávněn používat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Webové platformy nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Poskytovatele. Uživatel dále není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Webové platformy, měnit či blokovat její obsah a jakýmkoli způsobem narušovat její činnost. 

6.14. Uživatel není oprávněn používat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, za účelem zajištění nedovoleného přístupu k údajům umístěným na Webové platformě. 

6.15. Obsah umístěný na internetových stránkách Poskytovatele, popř. v databázích systému, podléhá ochraně autorským právem. Jeho rozmnožování, včetně rozmnožování za pomoci Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Poskytovatele je nepřípustné. 

6.16. Vkládá-li Uživatel fotografie jím nabízeného zboží či služby, zavazuje se tímto, nezasahovat do autorských práv a práv na ochranu osobnosti třetích osob. Uživatel výslovně prohlašuje, že je-li na jím vložené fotografii vyobrazena jiná osoba než Uživatel, má Uživatel její souhlas s takovým užitím jejího vyobrazení. Ukáže-li se toto prohlášení Uživatele jako nepravdivé, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli veškerou z toho vzniklou škodu.

6.17. Uživatel je oprávněn nahrávat na Webovou platformu soubory pouze ve formátu a maximální velikosti dle pokynů příslušného vkladového formuláře Webové platformy www.badogo.cz. 

6.18. Uživatel se zavazuje, že neuzavře s jiným Uživatelem smlouvu, jejímž předmětem bude zboží, jehož nabídka byla či je zveřejněna na Webové platformě. Poruší-li Uživatel tento svůj závazek, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

7.1. Poskytovatel je oprávněn omezit či po určitou dobu úplně zamezit přístup Uživatele k uživatelskému účtu, porušuje-li Uživatel Obchodní podmínky nebo je-li jeho činnost na Webové platformě v rozporu s dobrými mravy. 

7.2. Poskytovatel je oprávněn Uživateli uživatelský účet zrušit tehdy, pokud zjistí, že jeho obsah je protiprávního charakteru a/nebo Uživatel v souvislosti s užíváním Služeb jedná protiprávně či v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. K takovému postupu je Poskytovatel oprávněn bezodkladně od okamžiku, kdy se o takovém jednání dozví. 

7.3. Poskytovatel se zavazuje být Uživateli nápomocen v případě, že mu Uživatel oznámí neoprávněné užívání jeho uživatelského účtu třetí osobou či se mu tato skutečnost stane jinak známou, a to zejména tím, že úplně zamezí přístupu do uživatelského účtu Uživatele do doby, než bude sjednána náprava. 

7.4. Poskytovatel je oprávněn stanovit Uživateli nejvyšší možnou horní hranici objemu realizovaných směn za určité časové období. Aktuální číselná hodnota této hranice je stanovena v Ceníku služeb webové platformy. 

7.5. Poskytovatel se zavazuje být Uživatelům v nejvyšší možné míře nápomocen při řešení sporů vzniklých v souvislosti se smlouvami uzavřenými dle těchto Obchodních podmínek. 

7.6. Poskytovatel je povinen nahlásit a předat příslušným orgánům činným v trestním řízení podnět popřípadě informace o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. 

7.7. Poskytovatel je oprávněn měnit a upravovat Webovou platformu dle svého uvážení a o takto provedené změně Webové platformy není povinen Uživatele vyrozumívat. 

7.8. Poskytovatel není povinen přizpůsobovat Webovou platformu požadavkům Uživatelů. 

7.9. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost využívání Služeb Uživatelem, pokud Uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání Webové platformy a/nebo používá nepodporované verze internetového prohlížeče. 

7.10. Poskytovatel je oprávněn z důvodu údržby Webové platformy či z jiných důvodů technického charakteru částečně či úplně přerušit fungování Webové platformy a to na nezbytně nutnou dobu. 

7.11. Poskytovatel je oprávněn jednostranně ukončit provoz Webové platformy. 

 

 1. PRAVIDLA PRO NABÍZENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB A NEDOVOLENÝ OBSAH 

8.1. Zboží a služby umisťuje Uživatel na Webové platformě prostřednictvím webového formuláře, v němž je Uživatel povinen uvést popis zboží či služby (charakteristika, velikost, barva, atd.), kategorii zboží či služby a přiložit fotografii konkrétního nabízeného zboží. Není-li nabídka zboží či služby umístěná Uživatelem na Webové platformě v souladu se zněním věty první tohoto odstavce, je Poskytovatel oprávněn takovou nabídku z Webové platformy bez dalšího odstranit. 

8.2. Poskytovatel neručí a neodpovídá za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených Uživatelem dle odst. 8.1. 

8.3. Uživatel není oprávněn nabízet a směňovat zboží či služby: 

8.3.1. porušující autorská a jiná práva třetích osob, práva na obchodní známky, vynálezy a patenty; 

8.3.2. padělky, duplikáty, odcizené věci; 

8.3.3. zbraně, pyrotechniku, omamné látky, alkohol, pornografii; 

8.3.4. služby eskortní, intimní, okultní, apod.; 

8.3.5. propagující rasovou, náboženskou, ideologickou nesnášenlivost a nenávist či k jakékoliv nesnášenlivosti a nenávisti tohoto či jiného charakteru podněcující; 

8.3.6. mající diskriminační charakter; 

8.3.7. zobrazující symboliku odporující právnímu řádu České republiky a státu, ve kterém se Uživatel nachází; 

8.3.8. porušující platné právní předpisy České republiky, státu v němž se Uživatel nachází a Evropské unie a/nebo odporující dobrým mravům. 

 

 1. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A UPOZORNĚNÍ 

9.1. Poskytovatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci obchodní sdělení (zejména upozornění na novinky a změny, nabídky Služeb, apod.). Uživatel je oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, a to buď částečně, nebo úplně. Odvolání souhlasu je pro Uživatele zdarma a nemusí uvádět důvod jeho odvolání. 

9.2. Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele zasílat e-mailové a jiné obdobné zprávy, které přímo souvisí s provozem Webové platformy, podmínkami jejího fungování a užívání, jakož i jakýmikoliv změnami Obchodních podmínek. Zrušení příjmu zpráv a oznámení tohoto charakteru lze jedině vypovězením smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. 

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Za jakékoliv vady plnění, které je předmětem smluvního vztahu mezi Uživateli, odpovídá Uživatel, který vadné plnění poskytl. Práva z vad musí být uplatněna přímo vůči Uživateli, který vadné plnění poskytl, viz. čl. 1 odst. 1.5. 

10.2. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Webové platformy a jejího obsahu, zejména neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. 

10.3. Poskytovatel neodpovídá za to, že: 

10.3.1. Služby budou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu; 

10.3.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb; 

10.3.3. Služby budou poskytované bez chyb; 

10.3.4. Obsah Webové platformy je přesný, správný a neporušuje jakákoliv práva třetích osob. 

10.3.5. Poskytovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Uživatele nebyla správná. 

10.4. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel ohledně obsahu Webové platformy, a obsahu uživatelských účtů neposkytuje žádné záruky. Uživatel rovněž akceptuje riziko, které s užíváním Služeb hrozí a zavazuje se učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby v co nejvyšší možné míře minimalizoval riziko vzniku újmy v souvislosti s užíváním Služeb, která by hrozila na jeho straně. 

10.5. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb a Webové platformy. 

10.6. Poskytovatel zejména neodpovídá Uživateli za následující situace: 

10.6.1. Úplnou či částečnou nefunkčnost, nedostupnost jakékoliv Služby; 

10.6.2. Jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při zahájení poskytování Služeb; 

10.6.3. Jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu; 

10.6.4. Jakýkoliv následek užívání Služeb. 

10.7. Uživatel i Poskytovatel shodně prohlašují, že jejich úmyslem je v co nejvyšší možné míře omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli. 

10.8. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že rozsah náhrady škody, která může Uživateli vzniknout v důsledku jednoho či více porušení povinností Poskytovatele vyplývající z těchto Obchodních podmínek, se omezuje částkou 3.000,- Kč . 

10.9. Uživatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu a nemajetkovou újmu, kterou Poskytovateli svým jednáním způsobí. 

 

 1. VNITŘNÍ KREDITY A TRANSFER VNITŘNÍCH KREDITŮ 

11.1. Za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách je směna na Webové platformě realizována prostřednictvím směny zboží a služeb na straně jedné za Vnitřní kredity, tzv. badogy, v určitém množství, na straně druhé. 

11.2. Vnitřní kredity nejsou v České republice zákonnou měnou, což znamená, že Vnitřní kredity, včetně služeb na ně vázaných, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci České národní banky. 

11.3. Vnitřní kredity nejsou zákonným platidlem a nemohou být znovu nabízeny, předány, převedeny na hodnotu nebo použity na jiném uživatelském účtu, s výjimkou případů, které stanoví tyto Obchodní podmínky. 

11.4. Webová platforma umožňuje Uživatelům využívat Služby nákup a prodej Vnitřních kreditů, která Uživatelům umožňuje nákup Vnitřních kreditů pro jejich následné užití v rámci Webové platformy a jejich prodej Poskytovateli, a to v aktuálním kurzu jejich hodnoty dle Ceníku služeb Webové platformy. 

11.5. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že po uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k určitému počtu Vnitřních kreditů za stanovenou kupní cenu, není možné od takto uzavřené smlouvy odstoupit, jelikož byly naplněny podmínky dle ustanovení § 1837 písm. l zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.6. Uživatel registrací na Webové platformě souhlasí s tím, že transfer Vnitřních kreditů vydaných či získaných na základě směnné smlouvy uzavřené mezi Uživateli dle těchto Obchodních podmínek, bude realizován prostřednictvím interního systému Poskytovatele. 

11.7. Jakmile dojde k uzavření směnné smlouvy mezi Uživateli, Poskytovatel zajistí převod příslušné výše Vnitřních kreditů z uživatelského účtu Uživatele nabývajícího vlastnické právo ke zboží či službě na uživatelský účet Uživatele, jenž má dle ujednání smluvních stran nabýt vlastnické právo k příslušnému množství Vnitřních kreditů. 

11.8. Dojde-li k zániku smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, je Uživatel oprávněn vyčerpat Vnitřní kredity, jimiž disponuje ke dni zániku smluvního vztahu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zániku smluvního vztahu. Vnitřní kredity, které nebudou ve stanovené lhůtě vyčerpány, již nebude možné dále čerpat ani s nimi jinak nakládat. Za tímto účelem bude Uživateli, po výše uvedenou dobu, umožněno využívat výlučně pouze služby uživatelského účtu, umožňující nákup zboží či služeb. . 

 

 1. POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A PROVIZE POSKYTOVATELE 

12.1. Poskytovateli vzniká, za každou uskutečněnou směnu, vůči Uživateli, jehož nabídka zboží či služby byla úspěšná, nárok na provizi v procentuální výši 8% + DPH z hodnoty tohoto zboží či služby, stanovené v Ceníku služeb Webové platformy ke dni uzavření příslušné směnné smlouvy. Hodnota zboží či služby pro výpočet provize Poskytovatele je přímo úměrná množství 

12.2. 

12.3. Vnitřních kreditů nabytých Uživatelem jako protiplnění za dané zboží či službu a je stanovena dle následujícího vzorce: 1 Vnitřní kredit (badog) = 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). 

12.4. Poskytovateli náleží za každé jednotlivé využití Služby topování Uživatelem poplatek ve výši dle Ceníku služeb Webové platformy. Nárok na tento poplatek Poskytovateli vzniká okamžikem, kdy je zboží či služba v rámci nabídky na Webové platformě zobrazováno v režimu přednostního zobrazení. 

12.5. Poskytovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi nebo poplatek, souhrnný daňový doklad se splatností 30 dnů, obsahující všechny náležitosti dle platných právních předpisů a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v jeho uživatelském účtu. Daňový doklad se považuje za doručený okamžikem jeho odeslání na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

12.6. Uživatel se zavazuje hradit provize a poplatky řádně a včas, prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, který je uveden na příslušném daňovém dokladu. 

12.7. Nebude-li řádně vystavený daňový doklad uhrazen Uživatelem v termínu splatnosti, je Poskytovatel oprávněn postupovat dle čl. 7 odst. 7.1. 

 

 1. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

13.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, založený dle těchto Obchodních podmínek, lze ukončit dohodou Uživatele a Poskytovatele nebo odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností z této smlouvy plynoucích druhou smluvní stranou. Ke dni zániku smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem dojde ke zrušení uživatelského účtu Uživatele. Uplatní-li se postup dle čl. 11 odst. 11.8 nebo dle čl. 13 odst. 13.7 – 13.9, dojde ke zrušení uživatelského účtu Uživatele až uplynutím dodatečné lhůty k čerpání Vnitřních kreditů. 

13.2. Za podstatné porušení povinností bude dle těchto Obchodních podmínek považováno zejména: 

 1. a) delší jak třiceti (30) denní prodlení Poskytovatele s výplatou Virtuálních kreditů Uživateli; 
 2. b) delší jak třiceti (30) denní prodlení Uživatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu Poskytovateli; 
 3. c) úmyslné narušení funkčnosti Webové platformy či úmyslné zvýhodnění Uživatele oproti jiným Uživatelům; 
 4. d) umístění nabídky zboží či služeb Uživatelem na Webovou platformu v rozporu s čl. 8 Pravidla pro nabízení zboží a služeb a nedovolený obsah. 

13.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že bude proti Uživateli zahájeno insolvenční či jiné obdobné řízení, ve kterém Uživatel ztratí dispoziční oprávnění ke svému (i budoucímu) majetku. 

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá jeho existenci, je povinna jí své písemné oznámení odeslat nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení od smlouvy souhlasí. 

13.5. Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 

13.6. Doručením odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy plynoucí. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a dále ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13.7. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem dle těchto Obchodních podmínek zaniká také smrtí Uživatele a rozhodnutím o úpadku Uživatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění. Ke dni zániku smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem dojde ke zrušení uživatelského účtu Uživatele. 

13.8. Přejde-li vlastnické právo k Vnitřním kreditům na uživatelském účtu na dědice Uživatele, umožní těmto Poskytovatel převést dané množství kreditů na stávající či nově založený uživatelský účet dědice. Dědic je oprávněn toto své právo uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. 

13.9. Bude-li prohlášen úpadek Uživatele a Vnitřní kredity zahrnuty do majetkové podstaty, je insolvenční správce oprávněn vyčerpat Vnitřní kredity, které byly na uživatelském účtu ke dni rozhodnutí o úpadku Uživatele, nejpozději však do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Vnitřní kredity, které nebudou ve stanovené lhůtě vyčerpány, již nebude možné dále čerpat ani s nimi jiným způsobem nakládat. Za tímto účelem bude insolvenčnímu správci dočasně, po výše uvedenou dobu, umožněno využívat služby uživatelského účtu Uživatele, umožňující nákup zboží či služeb. 

13.10. Ke dni zániku smluvního vztahu jsou Poskytovatel a Uživatel povinni vyrovnat své vzájemné závazky a Uživatel je povinen dostát svým závazkům vůči jiným Uživatelům na Webové platformě, pokud mu takové závazky vznikly. 

 

 1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ, VYŠŠÍ MOC 

14.1. Pokud je kterákoliv smluvní strana, smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem, zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle smlouvy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek v důsledku událostí vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí druhé smluvní straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená smluvní strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to možné. Pokud smluvní strana v plném rozsahu a nepřetržitě dodržovala své povinnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy, pak bude vyvázána z plnění svých příslušných nesplněných povinností podle smlouvy ode dne takového oznámení do doby, kdy taková událost vyšší moci přestane existovat. 

14.2. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména: 

 1. a) válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoliv), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku; 
 2. b) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy; 
 3. c) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky; 
 4. d) přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu. 

14.3. Uživatel tímto na sebe, ve vztahu k Poskytovateli, přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES 

15.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Poskytovatele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Uživatel na internetové adrese wwww.badogo.cz. Uživatel tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi („Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů“) seznámil. 

15.2. Uživatel bere na vědomí, že Webová platforma využívá při svém provozu tzv. soubory cookies a potvrzuje, že se seznámil s informacemi týkajícími se jejich používání na Webové platformě Poskytovatele („Informace o používání cookies“). 

 

 1. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

16.1. Oznámení týkající se vztahů Uživatele a Poskytovatele musí být doručena jedním z následujících způsobů: 

16.1.1. Prostřednictvím elektronické pošty na platné e-mailové adresy smluvních stran; 

16.1.1.1. E-mailová adresa Poskytovatele je uvedena níže v těchto Obchodních podmínkách; 

16.1.1.2. E-mailová adresa Uživatele je uvedena v jeho uživatelském účtu. 

16.1.2. Prostřednictvím zveřejnění zprávy v uživatelském účtu Uživatele. 

16.2. Za den doručení se považuje den, ve kterém byla Uživateli odeslána e-mailová zpráva či ve kterém došlo ke zveřejnění oznámení v jeho uživatelském účtu. 

16.3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nese Uživatel sám. 

 

 1. ZMĚNA PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ PLATFORMY 

17.1. Společnost Společnost AGENCY LIFE S.R.O., IČ: 05382921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 293357 je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí. Změnou těchto Obchodních podmínek nejsou dotčeny závazkové vztahy, které vznikly v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách www.badogo.cz. 

17.2. O změně Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Uživatele na Webové platformě nebo formou zprávy zaslané Uživateli. V případě, že Uživatel nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, má právo písemně požádat Poskytovatele o zrušení jeho uživatelského účtu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 17.3. Uživatel potvrzuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém přihlášení do svého uživatelského účtu. Uživatel je odpovědný za průběžné sledování aktuálního znění Obchodních podmínek. 

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA 

18.1. Poskytovatel je vlastníkem Webové platformy www.badogo.cz. 

18.2. Webová platforma www.badogo.cz je autorským dílem a databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webové platformě. 

18.3. Obsah Webové platformy nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas. 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Veškeré spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem i mezi Uživateli navzájem, vyplývající ze smluv uzavřených dle těchto Obchodních podmínek, budou nejdříve řešeny smírnou cestou. 

19.2. Smlouvy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy. 

19.3. Spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem, které vzniknou na základě těchto Obchodních podmínek, dle nich uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž Uživatel a Poskytovatel se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla Poskytovatele. 

19.4. Spory mezi Uživateli, které vzniknou na základě těchto Obchodních podmínek, dle nich uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem 

19.5. Výklad jednotlivých pojmů je rozhodný dle českého právního řádu. 

19.6. Poskytovatel je povinen seznámit Uživatele v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno také na internetové adrese www.badogo.cz. 

19.7. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci. 

19.8. Poskytovatel je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

19.9. Pokud vztah založený smlouvou uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

19.10. V rámci obchodního vztahu se zahraničním Uživatelem je rozhodující znění těchto Obchodních podmínek v českém jazyce. 

19.11. V případě prodlení Uživatele s platbou, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, a to i náklady vynaložené na činnost třetích osob, např. inkasních agentur nebo advokátních kanceláří. 

19.12. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování AGENCY LIFE S.R.O., IČ: 05382921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@badogo.cz. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 1.1.2019.

Main Menu